Op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018 zijn door enkele leden onderstaande vragen gesteld aan de contactpersonen van de Traverse Dieren en de Provincie Gelderland. Hierop hebben we antwoord gekregen die er in blauw zijn onder gezet:

1-     Vraag: Hoe worden de verkeerslichten geregeld bij de Edybrug in combinatie met de verkeerslichten bij de Spankersebrug 

        Antwoord:De verkeerslichten ter hoogte van de nieuwe Edybrug en huidige Spankerensebrug zullen afzonderlijk van elkaar worden geregeld.  

2-     Vraag: Wordt de kwaliteit van de begaanbaarheid bij de voetganger oversteekplaats bij de Spankerense brug verbeterd (kanaalzijde).

        Antwoord: Aan de Spankerensezijde (oversteekplaats bij de brug) zal het voetpad ontdaan worden van modder en overtallig gras. Deze werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk ingepland en uitgevoerd. 

De oversteekplaats voor voetgangers vanaf Geitenbergweg is het lastig om de middengeleider iets in te korten. De middengeleider is uitgevoerd in beton waarin ook de verkeerslichten zijn opgenomen. Een voordeel is wel dat het fietspad tussen de Geitenbergweg – Spankerenseweg langs de provinciale is afgesloten. Ter hoogte van het oversteekpunt zullen fietsers en voetgangers niet meer samen oversteken naar de Spankerensebrug. 

3-      Vraag: Kan er aan de Spankerense kant bij de Spankerensebrug toch een extra snelheidsbeperking komen.

       Antwoord: Wij begrijpen jullie zorg als bewoners van Spankeren. Zoals vorige week dinsdag aangegeven wordt er bebording geplaatst welke voldoen aan de richtlijnen. Tevens wordt er extra ‘attentie’ bebording geplaatst. Begin volgende week gaan wij de situatie eerst monitoren door een verkeersregelaar in te zetten. Wij hebben een scenario op de plank liggen die we kunnen inzetten als het echt nodig is. Naast de verkeersregelaar zal ik zelf ook gaan kijken hoe de situatie ter plaatse is de komende dagen. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————– 

Vrijdag 6 april korte afsluiting Spankerenseweg en Edybrug in verband met plaatsen nieuwe put op de hoek Spankerenseweg/Kanaalweg (N786)

 

Die dag is tussen 5:00 uur en 7:00 uur de Spankerenseweg afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer moet dan omrijden via de aangegeven omleidingsroute. Die dag wordt tussen 5:00 uur en 7:00 uur een rioolput vanaf de Kanaalweg (N786) ingehesen. De rioolput weegt 85 ton en komt kant en klaar met een vrachtwagen naar Dieren toe. Een grote kraan hijst de rioolput op zijn plek. Gedurende de werkzaamheden blijft de Kanaalweg (N786) bereikbaar.

 

Voorbereidende werkzaamheden vanaf donderdag 5 april

In de middag op donderdag 5 april worden al diverse voorbereidingen getroffen. Donderdagavond wordt er een grote kraan opgebouwd. Vanwege de veiligheid wordt de Edybrug voor alle verkeer op vrijdag afgesloten tussen 0:00 uur en 7:00 uur. Bestemmingsverkeer naar Spankeren moet dan omrijden via de aangegeven omleidingsroute (N786-rotonde Imboslaan-van Rensselaerweg/Loohof).  

 

 

Met vriendelijke groet,

Wilco Zeilmaker

 

 

 

A.W. Zeilmaker l Omgevingsmanager l Combinatie Traverse Dieren 

Postadres I Postbus 8 I 2990 AA Barendrecht

Factuuradres I Combinatie Traverse Dieren I Postbus 8 I 2990 AA Barendrecht

 

M +31(0)6 20 82 06 45 | w.zeilmaker@civitron.nl

Besix ComTD Logo (rgb)

 

Besix Nederland Branch l Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. l Mourik Groot Ammers B.V.

 

 

 

Ontwikkelingen rond de Zutphensestraatweg (N348)
In augustus 2014 is een overleggroep gevormd rondom de N348 te Spankeren. Met daarin
de gemeente Rheden (Jacco Sterk en Gerda Peters), Veilig Verkeer Nederland (Henk Vooijs),
Belangenvereniging Spankeren ( Piet Nicolai) en vertegenwoordigers van de Belangengroep
N348 Spankeren (Jan Beerepoot en Josefien Klein Kranenbarg).
Wat is er gebeurd tot nu toe?
Inmiddels zijn we een 6 tal keren bij elkaar geweest en jullie weten dat in december en
januari jl. er onderzoek heeft plaats gevonden door de Loenderslootgroep, een onafhankelijk
verkeerskundig bureau. Velen van u hebben, in kader daarvan, een enquête ontvangen en
deze massaal teruggestuurd. Op basis van o.a. deze gegevens, metingen, bestaande
ongevallen gegevens, een schouw door een verkeerskundige e.d. is het onderzoeksrapport
met aanbevelingen geschreven. Wij kijken terug op een plezierig proces waarin we als
aanwonenden en inwoners van Spankeren goed gehoord zijn door de partijen aan tafel. Op
woensdag 16 juli sloot wethouder Haverkamp aan bij ons overleg. Ook door hem is er goed
geluisterd naar onze inbreng en hebben we de indruk gekregen dat onze feedback ook
meegenomen wordt.
Gemeenteraadsvergadering 6 en 20 oktober
Het onderzoeksrapport is uitgangspunt geweest voor het raadsvoorstel dat geschreven
wordt door Jacco Sterk, maar waar wij als overleggroep nauw bij betrokken zijn geweest. Op
1 september zal het voorstel in behandeling worden genomen in de vergadering van het
college van burgemeester en wethouders.
Op 6 oktober a.s. zal er een informatieraad zijn (noteer deze datum vast in uw agenda)
waarin ook gesproken zal worden door vertegenwoordiging van onze Belangengroep N348
Spankeren. Daarin zullen ook vragen gesteld worden door alle politieke partijen. Op 20
oktober zal vervolgens de gemeenteraad (noteer ook deze datum alvast) een besluit nemen
over hoe nu verder met de N348 Spankeren.
Kort samengevat worden zal in ieder geval het volgende punt voorliggen aan de raad:
Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn conform het onderzoek meerdere
maatregelen mogelijk, die bij voorkeur allen dienen te worden toegepast. Om de
(subjectieve) verkeersveiligheid te verbeteren is het minimaal wenselijk om de snelheid te
verlagen. Op basis van de uitkomsten dient het overleg met de provincie te worden
aangegaan. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport zijn daarbij
uitgangspunt.
Hoe verder?

Meer concreet houdt dit in dat wanneer de gemeenteraad besluit (niet eerder! dus 20
oktober is een belangrijke datum!!) dit voorstel aan te nemen dan zal de gemeente zich hard
gaan maken bij de Provincie om de snelheid bij De Luchte te gaan verlagen naar 70 km per
uur en bij de Zutphensestraatweg nr. 43 tot de sluis naar 50 km per uur. Dit is zonder
verplaatsing van de komgrens, omdat het onderzoeksbureau heeft aangegeven dat “de
verplaatsing van de bebouwde komgrens niet voldoet aan de richtlijnen die het CROW aan
o.a. de bebouwingsdichtheid stelt”. Mocht de Provincie hier in overleg met ons (zie overleggroep 1e alinea) niet open staan voor snelheidsverlaging dan kan de gemeente
alsnog besluiten de komgrens te verplaatsen.
Het resultaat telt
We kunnen ons voorstellen dat u de vraag stelt: waarom wordt er niet direct gekozen voor
de kromgrensverplaatsing? Dit heeft te maken met o.a. aanpassingen aan de weg die dan
gedaan moeten worden (lees: veel meer kosten: namelijk
€ 200.000,-) en de mogelijkheid dat de Provincie hiermee niet akkoord gaat (bezwaar
aantekent). De kosten bij het voorstel zoals hierboven genoemd (70 en 50 km buiten de
bebouwde kom) zijn beduidend lager: namelijk
€ 20.000,- . De overleggroep schat daarom in dat de laatstgenoemde maatregel dan ook
eerder een kans van slagen heeft. Uiteindelijk met hetzelfde resultaat.
Natuurlijk zijn we er nog niet: het college en de gemeenteraad moeten nog besluiten, we
moeten de Provincie nog overtuigen. Echter als wij (inwoners van Spankeren), de voltallige
raad en het college van de gemeente Rheden het met ons eens zijn, dan maken we samen
een vuist en is de kans groter dat uiteindelijk de snelheid omlaag gaat en de
Zutphensestraatweg veiliger wordt.

 

BV Spankeren Buurtplan Spankeren

BV Spankeren Training buurtpreventie bericht van politie dd 30jan’17

BV Spankeren Flyer ‘alert in de wijk’ 31jan’17

 

 

 


© Belangenvereniging Spankeren