Over de Belangenvereniging

Wie zijn wij

De Belangenvereniging Spankeren stelt zich ten doel het algehele woon – en leefklimaat in Spankeren in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De activiteiten strekken zich uit tot vele terreinen zoals ruimtelijke ordening, duurzame energieopwekking, milieu, natuur, woningbehoefte, verkeersveiligheid, voorzieningenniveau, infrastructuur etc.

Onze Historie

De belangen van de inwoners van Spankeren werden voor de oprichting van de Belangenvereniging Spankeren door haar zustervereniging uit Dieren behartigd. Naar mate het inwonertal van Spankeren toenam, groeide het idee dat de inwoners hun belangen het beste zelf konden behartigen. Als gevolg hierop is in oktober 1991 een initiatiefgroep bijeengeweest om de belangstelling te peilen. Deze groep bestond uit: A. van Arkel, R. Bloem, R. Kersten, J. Hulsing, G. Hummelman, J. Mulderij, H.Put, H. Rust en B. van Zadelhoff. Er is vervolgens een enquêteformulier naar alle inwoners van Spankeren gestuurd met als belangrijkste vraag: ‘heeft u belangstelling voor een eigen Spankerense belangenvereniging? ’De reacties waren zeer positief. Gesteund door de uitkomst van de enquête is er op 9 april 1992 een oprichtingsvergadering gehouden. Dit heeft geleid tot de officiële oprichting van de Belangenvereniging Spankeren op 29 april 1992.

Onze Missie

Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving voor jong en oud, hiertoe worden onder andere de volgende activiteiten ontplooid:

  • Activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau.
  • Het bewaken en bevorderen van de verkeersveiligheid.
  • Instandhouding van een goed woon -en leefmilieu.
  • Verfraaiing van het dorpsaanzicht.
  • Instandhouding c.q. verbetering van het voorzieningsniveau.
  • Bewaking van een goede infrastructuur.
  • Bevorderen van duurzame energie-initiatieven

Hierbij dient de belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren. Naast deze website verschijnt er viermaal per jaar een informatiebulletin waarin de leden op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in en rond Spankeren.

Het Bestuur

Binnen het bestuur is er plek voor maximaal 11 bestuursleden. Het huidige bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Martijn den Duijn

Voorzitter
martijndenduijn@hotmail.com
06 - 18325674

Sjoukje Luijken - van Rooijen

Secretaris
svanrooijen@yahoo.com
06 - 20664066

Rebecca Heye

Penningmeester a.i.
rebecca_heye@hotmail.com
06 - 34018068

Jan Hulsing

Algemeen Bestuurslid
j.hulsing8@upcmail.nl
06 - 54975403

Fred Milius

Algemeen Bestuurslid
milius@wxs.nl
06 - 54910050

Pieter Hoeneveld

Redacteur informatiebulletin
phoeneveld@icloud.com
06 - 10948940

 

We zijn altijd wel op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je wat, of zou je graag meer informatie ontvangen over het vervullen van een bestuursfunctie? Stuur dan een mail naar belangenverenigingspankeren@live.nl

Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.