Wie zijn wij : De Belangenvereniging Spankeren stelt zich ten doel het algehele woon – en leefklimaat in Spankeren in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De activiteiten strekken zich uit tot vele terreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, natuur, woningbehoefte, verkeersveiligheid, voorzieningenniveau, infrastructuur etc.

Historie: de belangen van de inwoners van Spankeren werden voor de oprichting van de Belangenvereniging Spankeren door haar zustervereniging uit Dieren behartigd. Naar mate het inwonertal van Spankeren toenam, groeide het idee dat de inwoners hun belangen het beste zelf konden behartigen. Als gevolg hierop is in oktober 1991 een initiatiefgroep bijeen geweest om de belangstelling te peilen. Deze groep bestond uit: A. van Arkel, R. Bloem, R. Kersten, J. Hulsing, G. Hummelman, J. Mulderij, H.Put, H. Rust en B. van Zadelhoff. Er is vervolgens een enquêteformulier naar alle inwoners van Spankeren gestuurd met als belangrijkste vraag: ‘heeft u belangstelling voor een eigen Spankerense belangenvereniging?’De reacties waren zeer positief. Gesteund door de uitkomst van de enquête is er op 9 april 1992 een oprichtingsvergadering gehouden. Dit heeft geleid tot de officiële oprichting van de Belangenvereniging Spankeren op 29 april 1992.

Doelstelling:  de doelstellingen van de vereniging zijn:
Ontplooiing van activiteiten op het gebied van ruimte ordening, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid.
Instandhouding van een goed woon -en leefmilieu.
Verfraaiing van het dorpsaanzicht.
Instandhouding c.q. verbetering van het voorzieningsniveau.
Bewaking van een goede infrastructuur.

Samenstelling bestuur:  Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
( vacant)                                   : voorzitter
( vacant)                                   : secretaris
Rob Lammerts                        : penningmeester
Piet Nicolai                               : bestuurslid
Harold Smeltink                      : bestuurslid
Jan Hulsing                              : bestuurslid ( voorzitter a.i.)
Martin van Gessel                   : bestuurslid


© Belangenvereniging Spankeren